Versenykiírás – Csokigolyó-kupa házibajnokság

Nyomtatáshoz és letöltéshez kattints ide: Csokigolyó_Kupa_2017_2018_Versenykiírás

A

CSOKIGOLYÓ KUPA
amatőr tekebajnokság
2017 / 2018. évi versenykiírása

1. A verseny célja:
A teke sport népszerűsítése, a községi sportélet szélesítése, a bajnoki cím eldönté-
se, és vele együtt egy tekegolyótorta elnyerése.
2. A verseny rendezője és helyszíne:
Tégla Szin Tekéző
Cím: H-9754 Pecöl Széchenyi u. 89.
Tel.: 95/494-183
3. A bajnokság ideje:
2017. október 30-tól, sorsolás szerint a benevezett csapatok számától függően. A
tervezett játéknapok: hétfő, kedd, szerda.

A bajnokság oda-visszavágós, a végeredmény a visszavágókat követően, az össze-
sített eredmények alapján alakul ki.

4. Nevezés
Nevezési határidő: 2017. október 23.
a. A nevezés a nevezési lap határidőre történő leadásával válik érvényessé.
b. Csapatonként a létszám minimum 4, maximum 10 fő (korra, nemre való tekintet
nélkül).

c. Új játékossal bármelyik csapatot lehet bővíteni legfeljebb 10 főig, viszont a baj-
nokság ideje alatt a csapatok közötti ún. „átjárás” nem lehetséges.

d. NB II. vagy annál magasabb szintű bajnokságban szereplő csapat igazolt játé-
kosának nevezése a Csokigolyó Kupa amatőr bajnokságára TILOS!
e. A benevezett csapatok a versenykiírásban foglalt feltételeket elfogadják.
5. A bajnokság lebonyolítása:
a. A 4 fős csapatok 30-30 vegyes gurítást teljesítenek (15 teli, 15 tarolás), 30 gurí-
tás után pályacserével.
b. Ki nem állásnak minősül, ha
· valamely csapat a sorsolás szerinti játéknap kezdési időpontja előtt legalább
5 perccel nem biztosít első játékost.

Tégla Szin Tekéző
9754 Pecöl Széchenyi u. 89.
Tel.: 95/494-183

· valamely csapat miatt az adott forduló hetében a mérkőzés nem kerül leját-
szásra. Nincs tehát lehetőség a mérkőzéseket későbbi hétre áthelyezni, azok

csak adott fordulón – héten – belül pótolhatók, vagy korábban, előre lejátsz-
hatók.

c. Ki nem állás esetén
· a bajnoki pontokat a vétlen csapat javára igazolják.

· összes ütött faként mindkét csapatnál az esetet megelőző forduló csapatátla-
gai kerülnek feltüntetésre, így az addig elért átlagok nem változnak.

d. Két ki nem állás esetén (ami a három, vagy annál kevesebb játékossal történő
kiállást jelenti) az érintett csapat a bajnokságból törlésre kerülhet.

e. A versenyzők az érvényes gurítások megkezdése előtt 5 bemelegítő gurítást tel-
jesíthetnek.

f. Mérkőzésenként 1 fő csere lehetősége van a csapatoknak. Visszacserélési lehe-
tőség nincs!

g. Szabálytalan gurításnak minősül, ha a tekegolyót a kivezető deszka helyett köz-
vetlenül a pályára teszi le a játékos. Az első két alkalommal a játékos figyel-
meztetésben részesül. A harmadik alkalomtól a további rossz gurítások során

elért pontszámok nem kerülnek be az eredménybe, azokat a gurításokat nulláz-
zák.

h. Az egyes meccsek eredményeiről (egyéni, összetett) a mérkőző csapatok jegy-
zőkönyvet vezetnek, amelyet aláírnak és a verseny rendezőjénél leadnak.

i. A mérkőzést az a csapat nyeri, aki csapat szinten több fát üt: a győztes csapat 2,
a vesztes csapat 0 bajnoki pontot szerez. Döntetlen esetén 1-1 pontot kapnak a
csapatok.
j. A csapatok helyezését a tabellán a pontok száma határozza meg. Pontegyenlő-
ség esetén a magasabb átlaggal rendelkező csapat kapja a jobb helyezést.
k. Az egyéni listákra való felkerülés szabályai:
· Az „egyéni átlagok”, „legjobb teliző”, „legjobb taroló” listák összeállításá-

nál átlagszámítás történik. Ezekre a listákra azok kerülhetnek fel, akik a le-
játszott fordulók legalább 2

/3-ában szerepeltek. Azért, hogy a lista minél bő-

vebb legyen a 2

/3-os határérték megállapításánál nem érvényesek a szokásos

kerekítési szabályok, a kapott érték egészérték része a mérvadó!
Példa 1:
A 7. fordulót követően a listára kerülés feltétele:
7 x 2
/3 = 4,67 → egészérték rész: 4, vagyis aki legalább ennyi fordulóban
játszott felkerül a listára.
Példa 2:
A 11. fordulót követően a listára kerülés feltétele:
11 x 2
/3 = 7,33 → egészérték rész: 7, vagyis aki legalább ennyi fordulóban
játszott felkerül a listára.
Példa 3:
A 15. fordulót követően a listára kerülés feltétele:

Tégla Szin Tekéző
9754 Pecöl Széchenyi u. 89.
Tel.: 95/494-183

15 x 2
/3 = 10,00 → egészérték rész: 10, vagyis aki legalább ennyi fordulóban
játszott felkerül a listára.
· A „legjobb reccselő” lista összeállításánál az egy gurítással ütött kilencesek
darabszámának összeadása történik. A fent leírt 2

/3-os határ itt nem érvé-

nyes!

6. Költségek:
A mérkőzések lebonyolításával kapcsolatos pályadíj: 2.000,- Ft/csapat/mérkőzés.
7. Díjazás:
A bajnokság befejeztével az első három csapat serlegdíjazásban részesül. Különdí-

jat kap továbbá a legjobb egyéni átlaggal rendelkező női és férfi versenyző, a leg-
jobb „teliző”, a legjobb „taroló” és a legtöbb „reccset” dobó játékos is.

Továbbá az első helyezett csapat nyeri el a már fent említett névadó
csokigolyótortát is!

Jó gurítást kívánunk valamennyi Csapatnak!

Pecöl, 2017. október 16.

Tégla Szin Tekéző

Comments are closed.